การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สมาคมธรรมศาสตร์ ฯ    06 มีนาคม 2560

  
                ด้วยสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ              

ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ฯ

ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้โปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน