• Auditorium

  ชื่อห้อง : Auditorium
  ขนาดจุ : 160 ท่าน

 • ห้องยูงทอง 1

  ชื่อห้อง : ห้องยูงทอง 1
  ขนาดจุ : 300 - 500 ท่าน

 • ห้องยูงทอง 1

  ชื่อห้อง : ห้องยูงทอง 1
  ขนาดจุ : 300 - 500 ท่าน (30-50 โต๊ะ)

 • ห้องมิตติ้ง 1

  ชื่อห้อง : ห้องมิตติ้ง 1
  ขนาดจุ : 25-30 ท่าน นั่งรูปตัว U

 • ห้องโดมทอง

  ชื่อห้อง : ห้องโดมทอง
  ขนาดจุ : นั่งแบบ Classroom 50-60 ท่าน

 • ห้องยูงทอง 2

  ชื่อห้อง : ห้องยูงทอง 2
  ขนาดจุ : 150 ท่าน (15 โต๊ะ)

 • ห้องสมุดชวลิต ธนะชานันท์

  ชื่อห้อง : ห้องสมุดชวลิต ธนะชานันท์
  ขนาดจุ : 80 ท่าน

 • VIP 1

  ชื่อห้อง : VIP 1
  ขนาดจุ : ห้องประชุม 16 ท่าน