โปรโมชั่นพิเศษค่าบริการสถานที่    01 ตุลาคม 2559

     สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาค่าสถานที่
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนธันวาคม 2559 เพื่อให้ท่านที่สนใจจัดงานในราคาพิเศษ
ซึ่งสามารถจองใช้บริการวันใดก็ได้ เพียงแค่ท่านจองภายในเดือนธันวาคม 2559 นี้