สารจากประธานคณะกรรมการดำเนินงาน    05 กุมภาพันธ์ 2559

 

            การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประเพณีแห่งการเสริมสร้างความสามัคคี และมีคุณค่าแห่งการจดจำของนิสิตนักศึกษาของทั้งสองสถาบันซึ่งก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๔๗๗ จวบจนบัดนี้ก็เป็นเวลามากกว่า ๘๐ ปีแล้ว จากครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๗ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพและจัดต่อเนื่องมาทุกปี โดยทั้งสองสถาบันผลัดกันเป็นเจ้าภาพ มีเว้นบ้างในบางช่วงเวลา เนื่องจากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยจนปัจจุบัน ทั้งนี้ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ คือการนำศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองสถาบันมาทำกิจกรรมร่วมกันและมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณี เพื่อจะร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความรัก ความสามัคคี
            และในปีนี้ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ ๗๑ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ มีกิจกรรมต่างๆ ด้วยความร่วมมือของศิษยืเก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งการแข่งขันฟุตบอลโดมชรา – จามจุรีโรย การจัดขบวนพาเหรด การจัดกิจกรรมเชียร์และแปรอักษร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน และการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ       
            ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทั้งสองสถาบัน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นิสิตนักศึกษา และนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนผู้สนับสนุนการจัดงานซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้กิจกรรมเสริมสร้างความรัก และสามัคคี ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ และมีส่วนร่วมรักษาประเพณีอันมีเกียรติและคุณค่านี้ให้คงอยู่ตลอดไป