สารนายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    05 กุมภาพันธ์ 2559

 

สารนายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา – ธรรมศาสตร์ ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๔๗๗    
                          โดยกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีความมุ่งหวังจะเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความรักและความสามัคคีระหว่างสถาบัน โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลาง ในครั้งนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ จัดให้มีการแข่งขันที่บริเวณท้องสนามหลวง ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการแข่งขันฟุตบอล อาทิ การเดินขบวนพาเหรด การเชียร์ การแปรอักษร และการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม
                          การจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ในปีนี้ นับเป็น ครั้งที่ ๗๑ เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่นิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่าของทั้งสองสถาบัน จะได้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสรรค์สร้างงาน และนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงคุณค่า ของความรัก ความสามัคคี เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนการเคารพในสิทธิของผู้อื่นและความเห็นต่าง โดยสะท้อนผ่านรูปแบบของการแปรอักษรและขบวนพาเหรดล้อเลียนการเมือง นอกเหนือจากนั้นยังจะได้มีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
                          ในนามของสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผมขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน และขอให้การดำเนินงานในครั้งนี้ลุล่วงสมดังความมุ่งหมายทุกประการ