คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดปัจจุบัน

1. คุณชาญศิลป์   ตรีนุชกร

2. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด   เลิศไพฑูรย์

3. รองศาสตราจารย์เกศินี   วิฑูรชาติ

4. คุณยอดยิ่ง   โสภณ

5. คุณประกิต   อภิสารธนรักษ์

6. คุณผาณิต   พูนศิริวงศ์

7. คุณกำธร     วังอุดม

8. คุณวิวัฒน์   เลาหพูนรังษี

9. คุณชัยวัฒน์   ทองคำคูณ

10. คุณดารณี   วัธนเวคิน

11. คุณสุนทร   สถาพร

12. คุณฉัตราภรณ์   ชาญเชาว์

13. คุณพรชัย   กิตติปัญญางาม

14. คุณคณิต   พีชวณิชย์

15. คุณเชาวรัตน์   เชาวน์ชวานิล

16. คุณพรนริศ   ชวนไชยสิทธิ์

17. คุณชัยศักดิ์   อังค์สุวรรณ

18. คุณจำกัด   ศิริพูนทรัพย์

19. ดร.สันติภาพ   เตชะวณิช

20. คุณวัฒน์ชัย   วิไลลักษณ์

21. คุณธีรวัฒน์   ธัญลักษณ์ภาคย์

22. คุณชาญกิจ   ไตรรัตนานนท์

23. คุณปรีดี   ดาวฉาย

24. คุณสืบพงษ์   บูรณศิรินทร์

25. คุณประจวบ   ตยาคีพิสุทธิ์

26. คุณภัทรลดา   สง่าแสง

27. คุณวรพจน์   อำนวยพล

28. คุณอภิศักดิ์   เกี่ยวการค้า

29. คุณนิกร   สุศิริวัฒนนนท์

30. คุณปฏิเวช   สันตะวานนท์

31. คุณศุภจี   สุธรรมพันธุ์

นายกสมาคม 

อุปนายก

อุปนายก

อุปนายก

อุปนายก

อุปนายก

อุปนายก

อุปนายก

อุปนายก

เลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เหรัญญิก

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ